Polityka Prywatności Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej

 1. Podstawa prawna i postanowienia ogólne

  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) – dalej zwanym RODO,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019, poz.1781),
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021, poz.2268).

  Szanując prawo do prywatności  dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.  

  Polityka Prywatności stosowna jest w odniesieniu do danych osobowych. Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 2. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych jest Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej z siedzibą w Kielcach adres: ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń  przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042575, NIP 9590897443REGON 290752175.

 3. Cel przetwarzania danych

  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest  realizacja ustanowionych przez Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej we współzawodnictwie sportowym reguł  organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych, związanych z Twoim statusem  – zawodnika,  sędziego, trenera, delegata, obserwatora,  agenta piłki ręcznej, dzziałacza sportowego,  czyli organizowania rozgrywek piłki ręcznej,  kontrolowanie i nadzór ich przebiegu, rozgrywanych w różnych formach  na terytorium działania ŚZPR - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c), lit d) i  f) RODO.

  Prócz tego, możemy przetwarzać Twoje dane w celach:

  1. w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29  września 1994 r. o  rachunkowości) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na ochronie jego praw,
  2. w celu wypełnienia obowiązków płatnika związanych z płaceniem podatków, świadczeń ZUS,   w tym  prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z  prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych  (podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z  przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości) -  podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowej, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  4. realizacji uzasadnione interesy Administratora, którymi są: przechowywanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym, prowadzenie analiz, statystyk i zestawień  wiązanych z organizowanymi rozgrywkami, marketing bezpośredni związany z działalnością Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej,
  5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń związanych z działalnością ŚZPR, marketingu bezpośredniego, budowaniu relacji i wizerunku ŚZPR a także przetwarzaniu danych w celach prowadzenia analiz statystycznych oraz archiwalnych w interesie publicznym (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  6. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest również przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem fanpage'a na portalach społecznościowych i w serwisach internetowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook, Instagram, Twitter, TikTok oraz informowanie za ich pomocą o aktywności Administratora, promowanie różnych wydarzeń, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z piłką ręczną oraz komunikacja za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów w formie komentarzy i wiadomości (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. przy prowadzenia procesu rekrutacyjnego kandydatów do pracy pozyskujemy dane osobowe dotyczące osoby ubiegającej się o zatrudnienie, obejmujące prywatne dane kontaktowe, kwalifikacje zawodowe i informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w celu podejmowania decyzji o zatrudnieniu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zatrudnienie wykwalifikowanego personelu,
  8. zgłaszania zatrudnionych do ubezpieczeń oraz ich dane przekazywane są do właściwych urzędów skarbowych celem wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Przetwarzanie wizerunku podczas wydarzeń sportowych

  1. Biorąc udział w wydarzeniu sportowym (mecz, turniej, zawody) wyrażają Państwo nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez ŚZPR swojego wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia sportowego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube) i stronach internetowych ŚZPR oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji celu jakim jest organizacja wydarzenia sportowego.
  2. Wymienione powyżej sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku następują zgodnie i w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), przez ŚZPR lub przez inne osoby na zlecenie ŚZPR we wszystkich mediach społecznościowych oraz telewizji i prasie. Uczestnicy nie będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do ŚZPR lub innych osób działających na zlecenie ŚZPR.
  3. Państwa dane osobowe i wizerunkowe, jako uczestników wydarzenia sportowego, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e i f RODO (zgoda na przetwarzanie danych, wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
 5. Odbiorcy danych

  Odbiorcy to inne podmioty, którym ŚZPR może ujawnić Twoje dane osobowe.
  Należą do nich:

  1) organy państwa oraz organy samorządu terytorialnego uprawnione na podstawie odrębnych   przepisów na  potrzeby  prowadzonych przez nie postępowań,

  2) międzynarodowe struktury piłki ręcznej,

  3) ZPRP,

  4) inne stowarzyszenia prowadzące w ramach działalności statutowej rozgrywki piłki ręcznej,

  5) ubezpieczyciele,

  6) firmy kurierskie, przewozowe i pocztowe,

  7) podmiot prowadzące działalność leczniczą,

  8) podmioty zewnętrzne wspierające ŚZPR w świadczeniu usług drogą  elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne,  wykonujące usługi konsultingowe, rachunkowe lub audytowe, lub współpracują z ŚZPR w  ramach kampanii marketingowych.

 6. Czas przetwarzania danych

 7. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju  i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas niezbędny  do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

  Będziemy przetwarzać Twoje dane w terminach wymaganych przez przepisy  prawa (wynikających z przepisów podatkowych, księgowych, kodeksu cywilnego  oraz kodeksu karnego).

  Część Twoich danych (imię, nazwisko, wizerunek), w niezbędnym do celów  archiwalnych i historycznych w interesie publicznym zakresie, będzie przetwarzana w sposób  ciągły.

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

  Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości z ŚZPR, to będziemy  przetwarzali Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

 8. Twoje uprawnienia

  7.1 Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
  • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,
  • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
  • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7.2 Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

  • w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej z siedzibą w Kielcach adres: ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce,  
  • drogą e-mailową na adres: kielce zprp.home.pl

  7.3 Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj.    w szczególności:

  • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
  • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje  na określony adres email, itp.);
  • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

  7.4 Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

  7.5    Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki. W razie przedłużenia się terminu oczekiwania na odpowiedź, Administrator poinformuje wnioskodawcę o  przyczynach takiego przedłużenia.

  7.6  Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 9. Obowiązek podawania danych osobowych

  Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie  zrobisz nie będziesz mógł funkcjonować w ramach struktur ŚZPR i polskiej piłki ręcznej.

 10. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

  Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji  międzynarodowych.
  W przypadkach wskazanego przekazania ŚZPR stosuje odpowiednie i właściwe  zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

 11. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w  formie profilowania.

 12. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej

  W związku z korzystaniem  ze strony internetowej Administratora przez Użytkownika, którym jest  każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową lub korzystająca z usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce, Administrator może gromadzić dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

  11.1. Pliki cookies

  • Witryna www.szpr.kielce.pl używa cookis. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 
  • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy  w celu optymalizacji działań.

  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, 
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, 
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.

  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 13. Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

  Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

 14. Bezpieczeństwo danych osobowych

  13.1 Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

  13.2  Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

  13.3  Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

 15. Informacje dodatkowe

  Administrator nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny.